PFRON 2018 - nawet 66'645 PLN dotacja na założenie firmy dla niepełnosprawnych

0
PFRON 2018 - nawet 66'645 PLN dotacja na założenie firmy dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna (posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne) która rozpoczyna lub prowadzi już działalność gospodarczą, w ramach pomocy publicznej może otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Poniżej przedstawiamy zasady i podstawowe formy pomocy dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Podstawa prawna dotacji dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON 2018

Szczegóły w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnych przedsiębiorcom zostały uregulowane przede wszystkim w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Kto może skorzystać z dotacji PFRON ? Potrzebny jest status osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy o rehabilitacji  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, to osoba zaliczona do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (np. o niezdolności do pracy ZUS). Tylko taka osoba może ubiegać się o pomoc.

Kategorie pomocy PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Pomoc publiczna przyznawana osobom niepełnosprawnym rozpoczynającym oraz prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zaliczamy do niej:

 • środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osobie niepełnosprawnej.

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną

Osoba niepełnosprawna w 2018 roku może ubiegać się o dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli ta osoba niepełnosprawna nie otrzymała innych publicznych, bezzwrotnych środków publicznych na ten cel (np. dotacji z Urzędu Pracy).

Osoby uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby niepełnosprawne w rozumieniu u.r.o.n. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wysokość pomocy PFRON

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Kwotę dotacji określa dokładnie umowa cywilnoprawna, która określa również obowiązki stron ją zawierających (Starosty i osoby niepełnosprawnej). 

Procedura PFRON

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek nalezy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - (do pobrania)

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: 

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, 
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia planowanego przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy od jego rozpoczęcia.

Rozstrzygnięcie PFRON

Załatwienie sprawy, w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy, następuje w formie decyzji administracyjnej (vide: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów z dnia 24 maja 2012 r., II GPS 1/12) - co oznacza, że przysługuje od niej odwołanie. Samo Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowych środków, poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą a osobą niepełnosprawną, podczas których m.in. uzgadniana jest wysokość kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy jak i inne warunki umowy (m.in. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do rozliczenia uzyskanej pomocy).

50 % dofinansowanie PFRON oprocentowania kredytu bankowego dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 1. nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
 2. nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność. 

Procedura

Co ciekawe procedura ubiegania się o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego nie zostało szczegółowo uregulowane w ustawie ani też w rozporządzeniu. Przyjąć zatem należy, iż do ubiegania się o dofinansowanie zastosowanie będą miały ogólne procedury administracyjne. Oferujemy w tym zakresie pomoc prawną i merytoryczną.

Rozstrzygnięcie dofinansowania PFRON do oprocentowania kredytu bankowego dla osoby niepełnosprawnej

Podobnie jak w przypadku dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, tak i w przypadku dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego załatwienie sprawy, następuje w formie decyzji administracyjnej (vide: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów z dnia 24 maja 2012 r., II GPS 1/12) - co oznacza, że przysługuje od niej odwołanie.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) dla niepełnosprawnych przedsiębiorców z PFRON

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość pomocy:

1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2. 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Procedura złożenie wniosku o refundację składek na ZUS przez PFRON

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G. Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopie aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 • upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa wyżej, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Odmowa refundacji - opóźnienia w opłacaniu składek (powyżej 14 dni)

O dnia 1 lipca 2016 r. refundacja składek przysługuje pod warunkiem opłacenia tych składek w całości, ale przed dniem złożenia wniosku (w poprzednim stanie prawnym warunkiem uzyskania refundacji było opłacanie składek w całości za dany okres, bez względu na termin złożenia wniosku). Jednakże refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.

Odmowa refundacji - zaległości w składkach powyżej 100 PLN

Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł. Jeśli takie zaległości istnieją, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

Weryfikacja wniosku o refundację składek ZUS przez PFRON

Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G PFRON:

 • sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
 • ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;
 • ustala kwotę przysługującej refundacji składek;
 • przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;
 • wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis

PFRON po przekazaniu ustalonej kwoty refundacji na rachunek bankowy przedsiębiorcy wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Z uwagi na fakt, iż refundacja składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis, refundacji składek nie udziela się, w przypadku gdy wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

 1. 200 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, inną niż w sektorze transportu drogowego;
 2. 100 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium