Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

Rodion sp. z o.o. (dalej „Rodion Sp. z o.o.”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Rodion Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Rodion Sp. z o.o., skontaktuj się z Rodion Sp. z o.o. (link do formularza kontaktowego znajduje się w części VIII tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na stronie internetowej www.x-reh.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Rodion Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.x-reh.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Rodion Sp. z o.o. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Rodion Sp. z o.o., w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Rodion Sp. z o.o..

Dane Konta: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

Transakcje: Rodion Sp. z o.o. w ramach sklepu internetoego wwwx-reh.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości i komunikowanie się z nim.

Formularz kontaktowy: Rodion Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.x-reh.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Rodion Sp. z o.o. Dane te są niezbędne do umożliwienia Rodion Sp. z o.o. kontaktu z Użytkownikami. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Rodion Sp. z o.o. przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Rodion Sp. z o.o. jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. Rodion Sp. z o.o. może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania przysyłane wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

Dane gromadzone przez stronę WWW: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Rodion Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Rodion Sp. z o.o. jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony WWW), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: Rodion Sp. z o.o. jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.


Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Rodion Sp. z o.o. organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Rodion Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych serwisów i stron internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Rodion Sp. z o.o. może gromadzić w ramach usług strony www.x-reh.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Rodion Sp. z o.o. wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: https://www.x-reh.pl/polityka-prywatnosci.html (Polityka plików cookies).

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Rodion Sp. z o.o. przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.x-reh.pl w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

c. umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.x-reh.pl, w tym dokonywania transakcji;

d. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe,

e. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

f. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami na platformie Allegro, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Rodion Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

g. obsługa reklamacji w sklepie internetowym www.x-reh.pl;

h. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

i. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy;

j. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

k. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

l. zapewnienie obsługi usług płatniczych, windykacja należności;

Rodion Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.x-reh.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Rodion Sp. z o.o., Rodion Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

Rodion Sp. z o.o. nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Rodion Sp. z o.o. może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Rodion Sp. z o.o.), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

b. Rodion Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Rodion Sp. z o.o. w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Rodion Sp. z o.o.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w sklepie internetowym www.x-reh.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Rodion Sp. z o.o. może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

Rodion Sp. z o.o. może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Rodion Sp. z o.o. lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Rodion Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Rodion Sp. z o.o., zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Rodion Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Rodion Sp. z o.o. może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

Część VIII. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Ochrony Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.x-reh.pl/kontakt.html po określeniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium