Dofinansowanie PFRON do 25'992,90 PLN dla fizjoterapeutów na sprzęt rehabilitacyjny 2020

0
Dofinansowanie PFRON do 25’992,90 PLN dla fizjoterapeutów na sprzęt rehabilitacyjny 2020

Dofinansowanie PFRON do 25'992,90 PLN dla fizjoterapeutów na sprzęt rehabilitacyjny 2020 r.

Aktualizacja 01.09.2022: W 2023 roku maksymalne dofinansowanie wynosi 35 028,80 PLN

Sprawdź aktualne informacje TUTAJ

Firma X-REH od lat specjalizuje się w sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i w dofinansowaniach z PFRON. Przygotowujemy kompleksowe wnioski o dofinansowania dla naszych klientów. Oprócz sprzętu rehabilitacyjnego dla fizjoterapeutów zajmujemy się również sprzedażą sprzętu dla osób niepełnosprawnych – dofinansowywanym ze środków PFRON. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie i dokonania idące w setki przygotowanych wniosków.

Wśród dofinansowań z PFRON jest jednak jedno dofinansowanie, z którego mogą skorzystać fizjoterapeuci, którzy w swojej praktyce pomagają w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W obecnych, trudnych czasach dla fizjoterapeutów (jak i wszystkich zawodów medycznych) postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą i zaoferować swoją pełną pomoc w uzyskaniu tego dofinansowania.

Dofinansowanie, które można otrzymać z PFRON jest niezależne od innych form wsparcia: dotacji z urzędu pracy, dofinansowania unijnego, refundacji czy wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej związanej z pandemią koronawirusa i COVID-19. Co więcej, o dofinansowanie fizjoterapeuta może skutecznie ubiegać się raz do roku (nawet co rok).

Dofinansowanie dla fizjoterapeutów, o którym piszemy, dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jest dość hojne i może wynieść 80% wartości sprzętu – sięgać nawet kwoty do 25 992,90 PLN (zależną jest 5-ciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dlatego też warto zainteresować sie tym dofinansowaniem, więc zapraszamy do lektury!

1. Co to za wsparcie dla fizjoterapeutów? Z jakich środków pochodzi? Źródło?

Najogólniej mówiąc, jest to dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Z dofinansowania skorzystać mogą oprócz osób niepełnosprawnych również fizjoterapeuci, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dysponentami środków PFRON są powiaty, a w ramach powiatu PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie). Co roku PFRON przekazuje powiatom środki finansowe – a powiaty rozdzielają je wnioskodawcom. Dlatego też, aby uzyskać takowe dofinansowanie należy złożyć wniosek.

W przeciwieństwie do dofinansowań dotyczących indywidualnych osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, PCPR zasadniczo nie przygotowuje jakichkolwiek formularzy pomocniczych, na których należy złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć indywidualnie (w formie podania zawierając w nim informacje wymagane przez rozporządzenie). Nie ma jednak obawy – przygotujemy dla Ciebie taki wniosek od A do Z.

2. Wsparcie dla fizjoterapeutów – nawet 25'992,90 PLN na zakup sprzętu rehabilitacyjnego!

Najprościej mówiąc – fizjoterapeuta może otrzymać dofinansowanie do 80% wartości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie więcej niż w wysokości pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (5'198,58 PLN - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r.). 5'198,58 PLN x 5 = 25'992,90 PLN. Innymi słowy: fizjoterapeuta w przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 32'491,25 PLN może liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnej do kwoty 25'992,90 PLN.

3. Jaka jest podstawa prawna dofinansowania z PFRON dla fizjoterapeutów?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r. – przewidują możliwość uzyskania dofinansowania raz do roku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Po kolei, przepisy stanowiące podstawę dofinansowania kształtują się następująco:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r:

Art. 35a

1. Do zadań powiatu należy:

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

7) dofinansowanie:

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,”

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.:

§ 5

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

2) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.”

§ 13

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

1) w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;”

4. Jakie warunki musi spełnić fizjoterapeuta aby otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON?

 • prowadzić działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych: zasadniczo każdy gabinet rehabilitacji i fizjoterapii z założenia spełnia ten warunek, albowiem wśród pacjentów pewną grupę zazwyczaj stanowią osoby niepełnosprawne

 • prowadzić powyższą działalność przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku: decydująca jest data rejestracji działalności (wpisu do CEIDG lub KRS)

 • udokumentować posiadanie środków własnych na wkład własny: czyli pozostałych 20% wartości sprzętu do rehabilitacji

Innymi słowy podstawowym warunkiem jest, aby fizjoterapeuta prowadził działalność gospodarczą (firmę) przez okres dwóch lat przed złożeniem wniosku. Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej jest nieistotna: może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy nawet spółka akcyjna.

Pamiętać należy, że wnioskodawcą jest firma – czyli trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Podmiot (czyli firma), który składa wniosek nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności (to jest nawet niemożliwe) ani także zatrudniać osób niepełnosprawnych. Intencją tego dofinansowania jest bowiem pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez wsparcie podmiotów, które zajmują się rehabilitacją – czyli przede wszystkim fizjoterapeutów.

5. Jak wykazać związek między działalnością fizjoterapeutyczną a rehabilitacją osób niepełnosprawnych?

Jeśli zaś chodzi o wykazanie związku pomiędzy działalnością fizjoterapeutyczną a rehabilitacją osób niepełnosprawnych – to z samej definicji działalności fizjoterapeutycznej według Polskiej Klasyfikacji Działalności kod 86.90.A wynika, iż:

Podklasa ta obejmuje: indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.”

Zasadniczo więc z samego wpisu w CEIDG (działalność fizjoterapeutyczna oznaczona kodem 86.90.A) wynika prowadzenie m.in. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6. Na co można wziąć dofinansowanie? Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Pytanie wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Żaden akt prawny nie definiuje bowiem wprost pojęcia „sprzęt rehabilitacyjny”. Nie ma także jakiegokolwiek zamkniętego katalogu „sprzętów rehabilitacyjnych”.

W takiej sytuacji musimy się posiłkować definicją sprzętu rehabilitacyjnego, jako sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej lub fizjoterapeuty możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja to z kolei proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalistą z zakresu rehabilitacji ruchowej jest fizjoterapeuta – stosujący w procesie usprawniania, czyli rehabilitacji metody fizjoterapii.

Innymi słowy sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt wykorzystywany przez fizjoterapeutę w procesie rehabilitacji pacjentów. Zgodnie z tą definicją, sprzętem rehabilitacyjnym będą np.:

 • stoły rehabilitacyjne: ich związek z rehabilitacją jest oczywisty, to na stole odbywa się zazwyczaj większość zabiegów rehabilitacyjnych

 • sprzęt do fizykoterapii (aparaty do magnetoterapii, aparaty do elektroterapii, aparaty do laseroterapii, diatermia krótkofalowa, terapia podciśnieniowa, fala uderzeniowa, lampy Sollux etc.): jest to niewątpliwie sprzęt służący fizjoterapeucie do wykonywania zabiegów rehabilitacji,

 • sprzęt do kinezyterapii (terapia w podwieszeniu, rotory do ćwiczeń, sprzęt do ćwiczeń oporowych): kinezyterapia służy przede wszystkim rehabilitacji ruchowej zazwyczaj przy aktywnym udziale zarówno pacjenta jak i fizjoterapeuty,

 • sprzęt do hydroterapii – wykorzystywana w fizjoterapii forma rehabilitacji

 • akcesoria do ćwiczeń – sprzęt wykorzystywany zazwyczaj do rehabilitacji ruchowej

 • i wiele, wiele innych w zależności od prowadzonej terapii

Generalnie: zasadniczo każdy rodzaj sprzętu służącego do rehabilitacji wykorzystywany przez fizjoterapeutów jest sprzętem rehabilitacyjnym, który może podlegać dofinansowaniu z PFRON. Jesteśmy w tym zakresie całkowicie otwarci na propozycje i potrzeby fizjoterapeutów. Nawet jeśli nie mamy czegoś wprowadzonego do oferty – nie oznacza to, że tego nie mamy.

7. Do kiedy należy złożyć wniosek? Kiedy można otrzymać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Innymi słowy – realizacja dofinansowania w roku 2021 wymaga, aby wniosek złożony został do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 12

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.”

Składając zatem wniosek w roku 2020 r. dofinansowanie otrzymamy w roku 2021 r. Takie rozwiązanie powoduje, iż wniosek zostaje złożony i rozpatrzony przed podjęciem uchwały Rady Powiatu w przedmiocie rozdysponowania środków przekazanych z PFRON na dany rok.

art. 35a ust 4.

Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

PFRON przekazuje powiatom środki pieniężne na początku roku (zazwyczaj w lutym/marcu) i w takich też terminach większość powiatów podejmuje decyzje w zakresie przeznaczenia środków pieniężnych.

Zwrócić uwagę należy na fakt, że od złożenia wniosku organ ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Oznacza to, że właściwie w każdym przypadku rozstrzygnięcie wniosku nastąpi przed podjęciem uchwały Rady Powiatu w zakresie przeznaczenia środków z PFRON (jak i też przekazania samych środków). Innymi słowy organ (Rada Powiatu) podczas podejmowania uchwały w przedmiocie rozdysponowania środków PFRON, będzie niejako związana podjętymi decyzjami w zakresie udzielenia dofinansowania.

§ 12

3. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3a. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

3b. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.”

8. Jak często fizjoterapeuta może otrzymywać dofinansowanie?

Raz do roku – co roku. Wynika to z samego rozporządzenia, a konkretnie z § 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.

§ 5

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

2) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.”

9. Jakie warunki formalne musi spełniać wniosek fizjoterapeuty o dofinansowanie?

Wniosek fizjoterapeuty - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu, powinien zawierać informacje:

 1. przedmiot dofinansowania;

 2. nazwę banku i numer rachunku bankowego;

 3. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

 4. przewidywany koszt realizacji zadania;

 5. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

 6. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania;

 7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania;

 8. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia;

 9. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 10. nazwę podmiotu, siedzibę i adres;

 11. numer NIP oraz numer REGON;

 12. status prawny i podstawę działania;

 13. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

 14. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;

 15. przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w przypadku, gdy wnioskodawca (fizjoterapeuta) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875) - do wniosku dołącza się:

 1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

 2. informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

W przypadku fizjoterapeutów, prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc, o której mowa, nie może być udzielona, jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na podstawie odrębnych przepisów.

Fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą, przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu.

10. Forma rozstrzygnięcia wniosku – decyzja administracyjna, od której można się odwoływać

Jedyną dopuszczalną formą rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie jest decyzja administracyjna. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z 24 maja 2012 r., w sprawie II GPS 1/12 rozstrzygnął tę kwestię jednoznacznie - wskazał, że rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych następuje w formie decyzji administracyjnej.

Oznacza to, że nawet w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku, fizjoterapeucie przysługiwało będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Natomiast brak rozpatrzenia wniosku przez organ w zakreślonym w terminie 30 dni skutkował będzie przewlekłym prowadzeniem sprawy i możliwości wniesienia skargi na przewlekłość.

11. Ok – mamy decyzję administracyjną co dalej? Podpisanie umowy o dofinansowanie

Po otrzymaniu decyzji administracyjnej określającej wysokość dofinansowania, kolejnym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie ze starostą.

§ 14

1. Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy;

2) rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu;

3) wysokość środków Funduszu przyznanych na realizacje zadania;

4) termin rozpoczęcia realizacji zadania;

5) zakres i sposób realizacji umowy;

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

7) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

8) warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu;

9) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu;

10) zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie lub powiatowemu urzędowi pracy dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania;

11) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.”

12. Podpisana umowa – zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii i rozliczenie dofinansowania

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie następuje zakup wnioskowanego sprzętu. Procedura jest więc podobna, jak w przypadku dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii.

Po dostarczeniu sprzętu należy rozliczyć dofinansowanie – czyli zasadniczo dostarczyć faktury zakupu do starostwa.

13. Jak napisać wniosek – my go napiszemy i pomożemy ze wszystkim

Powyżej przedstawiliśmy podstawowe informacje o dofinansowaniu dla fizjoterapeutów. Dla laika wygląda to z pewnością na skomplikowaną procedurę – dlatego zachęcamy do kontaktu. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku (nieodpłatnie) od A do Z na podstawie podanych przez Państwa informacji. Pomożemy ze wszystkimi trudnościami aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie - etapy

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

 

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium