Kontraktowanie NFZ - na czym to polega?

0
Kontraktowanie NFZ - na czym to polega?

 

Czym jest kontraktowanie z NFZ?

Kontraktowanie NFZ jest potoczną nazwą procedury zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umowa taka stanowi podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ, a zawierana jest między świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jaki wygląda procedura kontraktowania z NFZ?

Celem procesu kontraktowania NFZ jest zawarcie umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy z NFZ zawierane są przez dyrektora oddziału wojewódzkiego z taką ilością świadczeniodawców, która umożliwi zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń na danym terenie. Proces kontraktowania NFZ składa się z trzech etapów:

 • sporządzenia planu zakupu świadczeń,
 • przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto może ubiegać się o zawarcie kontraktu z NFZ?

O zawarcie umowy z NFZ mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które są świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 5. pkt 41 ww. ustawy świadczeniodawcą jest przede wszystkim podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Działalność w zakresie fizjoterapii jest działalnością leczniczą - powinna zostać wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po wpisaniu do ww. rejestru gabinet fizjoterapii może ubiegać się o zawarcie kontraktu z NFZ.

W jakim trybie przeprowadza się postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

Po zatwierdzeniu planu zakupu świadczeń przez NFZ rozpoczyna proces ogłaszania przez wojewódzkie oddziały NFZ postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem zapewnienia równego traktowania stron i zagwarantowania zachowania zasad uczciwej konkurencji NFZ ogłasza postępowania w trybie konkursu ofert, a w szczególnych przypadkach w trybie rokowań.

Kiedy postępowanie przeprowadzane jest w trybie rokowań?

Postępowanie w trybie rokowań może być przeprowadzone, jeżeli:

  • uprzednio prowadzone postępowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, a szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są takie same jak w konkursie ofert,
  • zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której wcześniej nie można było przewidzieć,
  • jest ograniczona liczba świadczeniodawców, nie większa niż pięciu, mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W jaki sposób ustalić czy NFZ planuje kontraktowanie?

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są przeprowadzane przez oddziały wojewódzkie NFZ. Przed zamieszczeniem ogłoszeń o postępowaniach (na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ) przygotowuje się plan postępowań. Plan postępowań zostaje zatwierdzony przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Plan postępowań to wykaz planowanych do przeprowadzenia postępowań przygotowany na podstawie planu zakupu. Plan zakupu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej sporządza Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ na następny rok, uwzględniając Mapę Regionalną oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa. 

Jak wygląda proces postępowania w trybie konkursów ofert i rokowań?

Postępowanie w przedmiocie przeprowadzenia konkursu ofert i rokowań dotyczących kontraktowania NFZ składa się z następujących etapów:

  • Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań,
  • Zamieszczenie ogłoszeń o konkursach ofert/rokowaniach (zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań),
  • Składanie ofert,
  • Część jawna konkursu ofert/rokowań,
  • Część niejawna konkursu ofert/rokowań,
  • Rozstrzygnięcie postępowania.

Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert/zaproszenia do rokowań - co powinno zawierać?

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert/zaproszenie do rokowań powinno zawierać:

  • nazwy i siedziby: zamawiającego (wojewódzki oddział NFZ) i świadczeniodawców zaproszonych do rokowań (nie dotyczy konkursu ofert),
  • określenie wartości i przedmiotu zamówienia,
  • kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym wymagania w zakresie pomieszczeń, sprzętu, aparatury niezbędnych przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej),
  • miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert/rokowań oraz ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia),
  • miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia,
  • miejsce i termin otwarcia ofert,
  • miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert/rokowań,
  • zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert/rokowań oraz do przedłużenia terminu składania.

Składanie ofert w przedmiocie kontraktowania z NFZ - jak to wygląda?

Oferty składa się w zamkniętych kopertach w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert/zaproszeniu do rokowań. Osoba składająca ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia, które zawiera datę jej złożenia oraz numer z rejestru ofert. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz oferta wpłynie do oddziału wojewódzkiego NFZ nie później niż na jeden dzień przed otwarciem ofert. Po upływie terminu składania ofert:

  • oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania,
  • złożone w postępowaniu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu, zamiany lub przeniesienia dokumentów będących częścią oferty.

Część jawna konkursu ofert/rokowań - na czym polega?

W części jawnej konkursu ofert/rokowań komisja zgodnie z art. 142. ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w obecności oferentów:

  • stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert/ zaproszenia do rokowań oraz listę złożonych ofert,
  • otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki wymagane wobec świadczeniodawców,
  • przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.

Część niejawna konkursu ofert/rokowań - na czym polega? 

W części niejawnej konkursu ofert/rokowaniach komisja może podjąć następujące rozstrzygnięcia:

  • wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,
  • nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeśli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej albo ceny za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Rozstrzygnięcie postępowania - jak to wygląda?

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania kończy procedurę postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, a komisja ulega rozwiązaniu. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie (art. 151 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) natomiast w przypadku rokowań informację o rozstrzygnięciu ogłasza się:

  • na tablicy ogłoszeń wojewódzkiego oddziału NFZ,
  • na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ, w terminie 2 dni od zakończenia rokowań

Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - jakie muszą być spełnione warunki?

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (kontrakt) może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany w wyniku przeprowadzonych postępowań (konkurs ofert/rokowania). Umowa zawierana jest pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ. W szczególności:

 • Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Umowa nie może być zawarta na czas nieokreślony.
 • Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Prezesa NFZ.
 • W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż rok świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie może ubiegać się o zawarcie nowej umowy, w tym samym zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu.
 • Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jawność umów - jak jest realizowana?

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne. Informacje o zawartych umowach zamieszczane są w terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na stronie internetowej wojewódzkiego oddziału NFZ. NFZ realizuje zasadę jawności umów poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych wyrażających wartość świadczeń oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium