Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

0
Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Czy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty jest regulowane prawnie?

Dotychczas brak było szczególnych uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zmieni się to z dniem 31 maja 2016 r. kiedy wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Kto będzie mógł posługiwać się tytułem fizjoterapeuty?

Zgodnie z art.  5. ust. 1. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: "Prawo posługiwania się tytułem zawodowym "fizjoterapeuta" przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty." Zgodnie natomiast z art.  5. ust. 2. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: "Tytuł, o którym mowa w ust. 1 [fizjoterapeuty], podlega ochronie prawnej."

Kim będzie fizjoterapeuta w myśl nowej ustawy?

Stosownie do art. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: "Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym". Fizjoterapeuci będą mieli ponadto swój samorząd zawodowy, kodeks etyki oraz będą podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej. W najgorszym przypadku jeśli fizjoterapeuta nie będzie przestrzegał zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, organy samorządu zawodowego będą mogły go nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Kto będzie miał prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Stosownie do art. 13. ust. 1. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 1. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty,
 3. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 4. swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 5. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Na czym będzie polegało wykonywanie zawodu fizjoterapeuty?

Stosownie do art. 4. ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

 1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 5. zlecaniu wyrobów medycznych,
 6. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 7. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 8. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 9. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Czy każdy fizjoterapeuta będzie mógł udzielać wszystkich świadczeń zdrowotnych opisanych powyżej?

Nie. Będzie to przede wszystkim zależało od rodzaju wykształcenia fizjoterapeuty oraz jego doświadczenia w tym zawodzie  Stosownie do art. 4. ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, udziela samodzielnie fizjoterapeutaposiadający tytuł:

 1. magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 (jednolite studia magisterskie rozpoczęte po 1 października 2017 r.);
 2. magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2-7, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodziefizjoterapeuty (studia magisterskie ukończone przez 1 października 2017 r.);
 3. licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodziefizjoterapeuty;
 4. zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Co z osobami które dotychczas wykonywały zawód fizjoterapeuty?

Tę kwestię reguluje art. 143 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z tym artykułem osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spełniają łącznie warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 1–5 ustawy (patrz punkt 3), stają się fizjoterapeutami w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Osoby te, wpisuje się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na wniosek złożony nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nadto, osoby te mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Co więcej osoby te, muszą złożyć wniosek wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Czy zmieni się sposób prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego?

Tak. Zgodnie z art. 4. ust. 6 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: "Fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej". Co to oznacza? To, że fizjoterapeuta, który prowadzi działalność gospodarczą będzie musiał uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - podobnie jak lekarz.

Jakie wymagania należy spełnić aby uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej aby uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy przede wszystkim przedłożyć stosowny wniosek oraz: 

 1. Decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez podmiot wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy zgodnie z art. 100 ust. 2 i 3 ustawy z o działalności leczniczej.
 3. Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarty przez podmiot leczniczy.
 4. Dowód wpłaty opłaty za wpis/zmianę wpisu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat ustawy i kwestii prawnych związanych z gabinetem fizjoterapii, chętnie na nie odpowiemy. Zapytania można kierować na adres: dofinansowania@x-reh.pl

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium