Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak je uzyskać w 6-ciu krokach?

0
Orzeczenie o niepełnosprawności – jak je uzyskać w 6-ciu krokach?

Pierwszy krok. Dokumentacja medyczna.

W pierwszej kolejności aby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności należy zgromadzić:

  1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia). Zaświadczenie powinno być wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  2. Dokumentację medyczną: dokumentację medyczną należy przedłożyć w oryginale lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W skład dokumentacji medycznej wchodzą np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia.

Krok drugi. Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności.

Mając zgromadzoną dokumentację medyczną, należy wypełnić wniosek o orzeczenie niepełnosprawności. W tym miejscu należy ustalić o jaki stopień orzeczenia o niepełnosprawności się wnioskuje:

  1. Znaczny stopień niepełnosprawności: naruszona sprawność organizmu, osoba która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności: naruszona sprawność organizmu, osoba niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych.
  3. Lekki stopień niepełnosprawności: naruszona sprawności organizmu, powodująca w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Co istotne: „Pojęcia niepełnosprawności, które zawiera art. 4 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie można utożsamiać z pojęciem niezdolności do pracy, określonym w art. 12 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie są one tożsame, a różnice między nimi występują zarówno w płaszczyźnie definicyjnej, jak i w zakresie orzekania o każdym z tych stanów, które z kolei stanowią przesłankę do przyznania innego rodzaju świadczeń bądź uprawnień.”

Stopień niepełnosprawności orzekany jest na stałe – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, albo na okres – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia. Każde orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera cyfrowo - literowe określenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a także wskazania dotyczące w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału opiekuna prawnego dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, korzystania z karty parkingowej, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Krok trzeci. Złożenie wniosku.

Wypełniony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności (wraz z załącznikami) należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności nie podlega opłatom.

Krok czwarty. Rozpatrzenie wniosku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ma miesiąc na rozpoznanie wniosku. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Postępowaniem wyjaśniającym może być np. konieczność osobistego stawienia się wnioskodawcy przed Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na specjalnej Komisji, celem badania lekarskiego.

Krok piąty. Wydanie decyzji w zakresie orzeczenia o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją, może złożyć odwołanie.

Krok szósty. Tryb odwoławczy.

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie można wnieść od całości lub od części decyzji (np. nie zgadzając się z samym stopniem niepełnosprawności lub też okresem na jaki została orzeczona). Odwołanie nie podlega opłatom.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium