Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Prywatne Domy Seniora – aktualne wymagania prawne 2018 r.

6
Prywatne Domy Seniora – aktualne wymagania prawne 2018 r.

Prywatne domy seniora (opieki) to dobry pomysł na działalność gospodarczą. Nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwo starzeje się. Nie jest też tajemnicą, że ludzie w podeszłym wieku wymagają specjalnej opieki, właśnie z uwagi na swój wiek. Nie jest również tajemnicą, że nie każda rodzina może samodzielnie zapewnić godziwą opiekę seniorowi we własnym zakresie (wymaga to często ogromnego wysiłku). Nowotworzone, prywatne domy seniora bardziej przypominają luksusowe kurorty niż stereotypowe „domy starców”. Seniorzy coraz częściej samodzielnie decydują się samodzielnie na spędzenie jesieni życia w prywatnym domu seniora. Dlatego też, należycie prowadząc prywatny dom seniora nie należy w ogóle obawiać się braku chętnych.

Jak otworzyć prywatny dom seniora ?

Jeśli noszą się Państwo z zamysłem otworzenia prywatnego domu seniora zachęcamy do lektury niniejszego poradnika. Krok po kroku przedstawiamy Państwu procedurę otworzenia prywatnego domu opieki pod kątem aktualnych wymagań prawnych (2018 r.). Niniejszy artykuł został przygotowany przez dział prawny x-reh.pl. Zawodowo zajmujemy się wyposażaniem domów seniora i placówek medycznych w sprzęt rehabilitacyjny.

Charakterystyka działalności – na czym polega prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (Domu Seniora)?

Dom Pomocy Społecznej (Dom Seniora) świadczy usługi bytowe polegające na zapewnieniu:

 • miejsca pobytu,
 • wyżywienia mieszkańców,
 • utrzymania czystości pomieszczeń.

Nadto, Dom Pomocy Społecznej (Dom Seniora) świadczy usługi opiekuńcze polegające na :

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,
 • opieki higienicznej,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Opieka zazwyczaj jest świadczona całodobowo.

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących – np. w postaci gabinetu fizjoterapii dostępnego również dla pacjentów spoza Domu Seniora.

Zasadniczo, prowadzenie domów pomocy społecznej należy do zadań powiatu lub gminy. Obok publicznych domów pomocy społecznej mogą występować także domy prywatne. Prywatne domy pomocy społecznej (Domy Seniora) mogą prowadzić zarówno osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne) jak i osoby fizyczne.

Opłaty za pobyt w prywatnych domach pomocy społecznej oraz zasady przyjmowania do nich mieszkańców są ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą na podstawie umowy o świadczenie usług opieki. Co istotne, w przypadku braku miejsc w publicznym domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do prywatnego domu pomocy społecznej. Wówczas wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem prowadzącym dom.

Warunki wstępne – konieczność uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie domu seniora

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej;

2) spełnia standardy, o których mowa wyżej;

3) przedstawi:

a) wniosek o zezwolenie,

b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,

c) zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

d) koncepcję prowadzenia placówki,

e) informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

f) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Przed wydaniem pozwolenia właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wynik tych oględzin jest brany pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia. Tryb udzielania pozwolenia oraz wzór wniosku został opisany w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Wojewoda prowadzi też rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Rejestr jest jawny.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności to:

87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:

 • domach emeryta,
 • domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,
 • domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

 • domach pomocy społecznej,
 • domach rehabilitacyjnych,
 • pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej dla Domu Seniora– wszystko poza spółką partnerską

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Pracownicy Domu Seniora– wymagania kadrowe

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej jest:

a) zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu;

b) zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a także z psychiatrą;

c) posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

 • osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,
 • osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu,
 • osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,
 • osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu

Konto firmowe Domu Seniora– faktyczny obowiązek posiadania i używania (odnośnie transakcji powyżej 15’000 PLN i gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca)

Co prawda przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca musiał posiadać odrębne konto firmowe, jednakże dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15’000 PLN przy czym transakcje dokonywane w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym dokonano transakcji.

Wymogi lokalowe Domu Seniora – w zakresie warunków bytowych

Sam Dom Seniora w zakresie warunków bytowych powinien spełniać następujące warunki:

 • budynek i jego otoczenie nie mogą mieć barier architektonicznych,
 • budynek wielokondygnacyjny musi mieć zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych;
 • budynek musi być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Budynek, w którym prowadzi się placówkę powinien być oznaczony poprzez zamieszczenie na nim tablicy informacyjnej zawierającą dane o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.

Domu Seniora powinien posiadać takie pomieszczenia jak:

1) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

2) pokoje dziennego pobytu,

3) jadalnia,

4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

5) kuchenka pomocnicza,

6) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

7) pokój gościnny,

8) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

9) inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;

Wymogi dotyczące pokoi mieszkalnych w Domu Seniora przewidują, że:

1) pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,

2) pokój wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i:

a) w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,

b) w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób,

3) pokoje powinny być wyposażone w łóżka rehabilitacyjne - w tym łóżka obniżone w tzw. wersji "low" (polecamy zapoznanie się z ofertą łóżek na http://www.x-reh.pl/lozka-rehabilitacyjne-elektryczne.html ), szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

Łóżko rehabilitacyjne dla domu seniora

Ze względu na różne wymagania osób przebywających w domu seniora, łóżka rehabilitacyjne powinny być zróżnicowane pod kątem parametrów technicznych. Najważniejszymi parametrami łóżek są: maksymalne obciążenie, zakres regulacji wysokości, wymiary leża oraz jego typ (np. leże metalowe w całości podlega dezynfekcji).

lozka-rehabilitacyjne-ortopedyczne-dofinansowanie

Wymogi dotyczące warunków sanitarnych:

W zakresie warunków sanitarnych to konieczne jest wydzielenie jednej łazienki dla nie więcej niż pięciu osób i jednej toalety dla nie więcej niż czterech osób, wyposażonych w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.

Wymagania w zakresie wyżywienia i higieny Domu Opieki

Dom Seniora powinien zapewnić:

a) co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

b) przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18;

c) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;

d) możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie;

e) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej;

f) sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

Wymagania w zakresie usług opiekuńczych w Domu Opieki

Usługi opiekuńcze powinny polegać na:

a) pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;

b) organizacji czasu wolnego;

c) pomocy w zakupie odzieży i obuwia;

d) pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja pensjonariuszy Domu Seniora

Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą:

1) umowę o świadczenie usług w placówce,

2) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL,

3) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,

4) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

Tablica informacyjna na Domu Seniora

Przedsiębiorca winien umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:

a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,

b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Nadzór i kontrola nad Domem Seniora

Wojewoda w ramach sprawowanego nadzoru ma prawo do kontroli placówek. Czynności te przeprowadza zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego. W przypadku stwierdzonych uchybień wojewoda może wydać kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. W razie niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z w/w zaleceń wojewoda ma prawo orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki lub nałożyć karę pieniężną do wysokości od 200 zł do 6.000 zł. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia placówki, w której przebywa:

a) nie więcej niż 10 osób – nakładana jest kara pieniężna w wysokości 10.000 zł;

b) więcej niż 10 osób - nakładana jest kara pieniężna w wysokości 20.000 zł.

Kasa fiskalna w Domu Seniora – kiedy jest konieczna

Jeżeli zapłata za usługi świadczone przez Dom Seniora w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku i jednocześnie z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (wpłata np. została odnotowana w karcie imiennej mieszkańca) to nie ma obowiązku używania kasy fiskalnej. W pozostałych przypadkach, po przekroczeniu obrotu na poziomie 20’000 złotych, konieczne jest rozważenie zakupu w/w kasy. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. netto od zakupu netto kasy).

Podatek VAT – zwolnienie Domów Seniora

Usługi świadczone przed domy pomocy społecznej wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę oraz związane z tym dostawy towarów podlegają zwolnieniu od podatku VAT na mocy art.43 ust.1 pkt.22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność Domów Seniora:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Komentarze do wpisu (6)

7 marca 2019

Witam, jestem kierownikiem działu farmacji szpitalnej w Zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym gdzie leki zamawiane są na podstawie recept dla indywidualnego podopiecznego w aptece ogólnodostępnej. Chciałabym zapytać czy zakład taki musi mieć dział farmacji szpitalnej? I jakim aktom prawnym podlega taka placówka? Jakie wymogi lokalowe musi spełniać? Dodam, że nie jest dofinansowana, ani zależna od NFZ, a podopieczni sami finansują swój pobyt, dodatkowo ponosząc opłaty za leki i m.in. pieluchomajtki, lekarz i pielęgniarka jest na telefon.

12 marca 2019

Tak samo jak poprzedniczka chciałabym sie dowiedzieć czy mogę skorzystać z dofinansowania z UE lub samorządu na otworzenie domu seniora, dziennego domu opieki.

17 marca 2019

Planuję założyć dom seniora. Bardzo ciekawy artykuł.

31 marca 2019

Proszę o kontakt w sprawie otwarcia domu seniora.

25 kwietnia 2019

Proszę o informację dot. otwierania małych (do 25 osób) domów opieki. Jak wyglądają warunki kadrowe i socjalne, jakie należy spełniać.

28 października 2019

Dzień dobry, w sprawie zapytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny mail: biuro@x-reh.pl tel: 12 311 07 36 (infolinia czynna: pn. - pt. 09-16)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium