Regulamin sklepu internetowego X-REH.PL

§ 1.

Definicje

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.x-reh.pl,
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.x-reh.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod domeną www.x-reh.pl a to Rodion sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;\7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego za domeną www.x-reh.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy www.x-reh.pl , działający pod domeną www.x-reh.pl, prowadzony jest przez Rodion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Krakowie, ul. Kościuszki 53 lok 24, 30-114 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS za numerem 0000589254, NIP: 6492303671, REGON: 363102618, e-mail: biuro@x-reh.pl.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep internetowy pod domeną www.x-reh.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.x-reh.pl  oraz pobrać go, jak również sporządzić jego wydruk.

§ 3.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzących sklep www.x-reh.pl,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.x-reh.pl , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rodion sp. zo. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Informacje o wyrobach medycznych dostępnych na stronie stanowią katalog handlowy zawierający nazwę handlową, cenę wyrobu oraz specyfikację techniczną w rozumieniu art 59. pkt 1) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
 8. Wszystkie wyroby medyczne dostępne na stronie są przeznaczone do używania zarówno przez laików w rozumieniu art. 2 pkt 16) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych jak i  użytkowników innych niż laicy. 
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Po dokonaniu zamówienia w sklepie internetowym www.x-reh.pl Klient ma obowiązek dokonać ustalonej płatności w ściśle określonym terminie 7-dmiu dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie wskazanego terminu podmiot prowadzący sklep internetowy www.x-reh.pl ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie ustalonej płatności. Po przekroczeniu wskazanego 7-dmio dniowego terminu płatności zmianie mogą ulec również inne elementy zamówienia, w szczególności termin realizacji, dostępność towaru czy też dostępność wariantów.

§ 5.

Dostawa towarów

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka towaru za granicę Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po odrębnym uzgodnieniu warunków i ustaleniu kosztów transportu.
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Przesyłki dostarczane przesyłką kurierską - paletową( "pod budynek"), kurier dostarcza do pierwszej bariery architektonicznej. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do lokalu.
 4. Wysyłka zamówień złożonych z kilku produktów może może być realizowana przez kilku odrębnych nadawców (producentów). Zamówienia złożone z kilku produktów mogą być podzielone na kilka wysyłek, realizowanych przez różne firmy kurierskie, co może skutkować dostarczaniem ich w różnych terminach.
 5. Przesyłki dostarczane wraz z usługą "wniesienia do lokalu" dostarczane są do odpowiednio przygotowanego lokalu Klienta. Klient ma obowiązek we własnym zakresie udrożnić ciągi komunikacyjne, w czasie umożliwiającym terminową realizację usługi. 
 6. Usługa "wniesienia do lokalu" może nie obejmować akcesoriów dodatkowych takich jak np. materac. W takim przypadku akcesoria dodatkowe mogą zostać wysłane odrębną, standardową przesyłką kurierską.
 7. Szacunkowy termin dostawy produktu jest wskazany przy każdym produkcie na stronie internetowej www.x-reh.pl. Szacunkowe terminy dostawy są wskazane w dniach roboczych. Wskazane terminy dostawy mogą ulec przedłużeniu w zależności od dostępności towaru oraz półproduktów na magazynie i w produkcji.  

§ 6.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem bankowym
  2. płatnością w systemie Przelewy24
  3. przelewem natychmiastowym w systemie Autopay S.A.;
  4. podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszym mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.x-reh.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.x-reh.pl nie jest możliwe w następujących przypadkach:
  1. jeżeli zgodnie z art. 38 pkt. 3) ustawy o prawach konsumenta przedmiotem sprzedaży jest  rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta (dotyczy to w szczególności wszelkich wariantowych opcji łóżek rehabilitacyjnych, stołów rehabilitacyjnych, foteli zabiegowych etc.)
  2. jeżeli zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta przedmiotem sprzedaży jest  rzecz której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to w szczególności materacy: podkładowych, profilaktycznych oraz przeciwodleżynowych po ich rozpakowaniu)
  3. jeżeli zgodnie z art. 96 ust 7. ustawy prawo farmaceutyczne przedmiotem świadczenia jest wyrób medyczny;

 3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rodion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kościuszki 53 lok 24, 30-114 Kraków, biuro@x-reh.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.x-reh.pl  zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia zwracanych towarów na adres spółki Rodion sp. zo.o. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Zwrotu rzeczy należy dokonać, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść  koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Rodion sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Rodion sp. z o.o., ul. Kościuszki 53 lok 24, 30-114 Kraków, biuro@x-reh.pl. Rodion sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Rodion sp. z o.o. nie jest producentem oferowanych Towarów. Producent towarów ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

§ 9.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Rodion sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Rodion sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Rodion sp. z  o.o., ul. Kościuszki 53 lok 24, 30-114  Kraków, biuro@x-reh.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Rodion sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10.

Licencja na korzystanie z utworów umieszczonych na stronie www.x-reh.pl

 1. Licencjodawca - Rodion sp. z o. o. oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do wszelkich utworów w tym fotografii zamieszczonych na stronie www.x-reh.pl. Licencjodawca - Rodion sp. z o.o.  oświadcza, że korzystanie z Utworu lub jego części przez Licencjobiorcę oraz podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez Licencjodawcę Rodion sp. zo.o. oraz Licencjobiorcę. 
 2. Licencja udzielana przez Rodion sp. z o.o. Licencjobiorcy prawa do korzystania z praw autorskich do każdego Utworu umieszczonego na stronie internetowej Licencjobiorcy w zakresie następujących pól eksploatacji:

  •  utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
   a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
   w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  • Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu lub jego części przez Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych.

 3. Licencjobiorca nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych, za wyjątkiem tworzenia kolekcji, galerii utworów, wykorzystania utworów w kolażach wykonanych w celach promowania działalności Licencjobiorcy oraz zmiany rozmiaru utworów.

 4. Licencja na korzystanie z Utworu nie obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.

 5. Licencja na korzystanie z praw autorskich praw majątkowych do Utworu lub jego części jest udzielona na okres jednego roku. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia Utworu na stronie internetowej Licencjobiorcy lub innych nośnikach.

 6. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Utworu zgodnie z postanowieniami umowy Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy kwotę 2'000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za jeden utwór lub jego część. 

 7. W przypadku korzystania z utworu w sposób inny niż udzielanie licencji, Licencjodawcy należne będzie wynagrodzenie, którego wysokość Licencjodawca i Licencjobiorca określą w drodze porozumienia. Porozumienie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

 8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia udzielenia dalszej licencji na korzystanie z Utworu.

 9. Płatność zostanie potwierdzona przez Licencjodawcę fakturą lub rachunkiem w terminie 7 dni od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Licencjodawcy.

 10. W przypadku opóźnienia w płatności Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rodion sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rodion sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi powszechnemu w Krakowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium