Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Schodołaz dla osoby niepełnosprawnej - jak otrzymać dofinansowanie?

0
Schodołaz dla osoby niepełnosprawnej - jak otrzymać dofinansowanie?

Refundacja, dotacja czy dofinansowanie na schodołaz?

Prywatny zakup schodołazu to duży wydatek. Jego cena jest dosyć wysoka. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje zakupu schodołazów, a sam produkt nie posiada on nawet kodu NFZ. Jedyną możliwością wsparcia zakupu jest dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie na pokonanie barier technicznych, względnie architektonicznych. Pytanie zatem brzmi - kto może ubiegać się o takie dofinansowanie?

Konieczny jest status osoby niepełnosprawnej!

Jak sama nazwa wskazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowania wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być stwierdzona orzeczeniem Powiatowego Zespołu Orzekania do spraw Niepełnosprawności. Takiego orzeczenia nie należy mylić z orzeczeniem o niezdolności do pracy wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyłącznie orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania do spraw Niepełnosprawności uprawnia do uzyskania dofinansowania na pokonanie barier technicznych oraz barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu ?

Taki wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, albowiem te instytucje są dysponentami środków PFRON. W przypadku miast na prawach powiatu rozdysponowaniem środków zajmują się Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Zarówno jednak przypadku Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej właściwymi organami administracyjnymi do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o dofinansowanie pokonania barier technicznych oraz barier architektonicznych są odpowiednio Starosta albo Prezydent Miasta na prawach powiatu. PCPR-y oraz MOPS-y są jedynie jednostkami pomocniczymi tych organów. Oznacza to, że wykonują władzę publiczną w imieniu Starosty bądź Prezydenta Miasta, a nie swoim własnym. Dlatego też pracownicy PCPR-ów oraz MOPS-ów potrzebują specjalnego imiennego upoważnienia do rozstrzygania spraw administracyjnych oraz wydawania w tym zakresie stosownych decyzji administracyjnych. W takiej sytuacji warto upewnić się, że wzór wniosku jest skierowany do właściwego organu to jest Starosty lub Prezydenta Miasta.

Niemniej jednak wniosek o dofinansowanie można złożyć indywidualnie, w formie pisemnej (podania) bezpośrednio do Starosty lub Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych lub architektonicznych?

W formie pisemnej. Wniosek o dofinansowanie zakupu wystarczy złożyć w formie zwykłego podania administracyjnego. Wniosek nie musi być złożony na żadnym formularzu. Co więcej, domaganie się przez organ złożenia wniosku na formularzu nie ma podstawy prawnej. Organy często przygotowują formularze wniosków o dofinansowanie pokonywania barier architektonicznych oraz technicznych, jednak mają one wyłącznie charakter pomocniczy. Jednakże, organ nie ma prawa domagać się złożenia wniosku o dofinansowanie wyłącznie na swoim formularzu. Co więcej, często zdarza się, że formularze przygotowywane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są błędne (kierowane są bowiem od początku do niewłaściwego podmiotu).

Co zatem powinien zawierać wniosek o dofinansowanie zakupu schodołazu ze środków PFRON?

Całość procedury reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (do pobrania)

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej która go składa. Adres wnioskodawcy również powinien zostać w nim podany. Dodatkowo należy wskazać numer PESEL wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie pokonywania barier architektonicznych oraz technicznych powinien zawierać także wskazanie organu do którego, jest skierowany. Organem tym jest Starosta bądź Prezydent Miasta na prawach powiatu. Następnie, wnioskodawca powinien wskazać czego się domaga, to jest jakiego dofinansowania na pokonywanie barier architektonicznych lub barier technicznych. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Drugim załącznikiem, który należy dołączyć do wniosku jest faktura pro-forma na wybrany model.

Celem otrzymania faktury pro forma na zakup urządzenia należy zwrócić się do firmy X-REH.PL o wystawienie takiej pro-formy. Wszelkie dane firmy są dostępny na stronie internetowej www.x-reh.pl. Dodatkowo we wniosku należy wskazać ile osób tworzy wspólne gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną włącznie.

Następną informacją, którą musi zawierać wniosek na pokonywanie barier architektonicznych i technicznych jest informacja o wysokości miesięcznych dochodów netto wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące w przeliczeniu na jedną osobę. Co istotne, nie są tu potrzebne żadne zaświadczenia o wysokości zarobków, wystarczy sama informacja zawarta we wniosku. Wysokość dochodów nie ma znaczenia dla samego przyznania lub nawet na wysokość kwoty dofinansowania. Z formalnego punktu widzenia wniosek powinien zawierać również wskazanie numeru rachunku bankowego, na który organ będzie mógł przelać dofinansowanie. Kolejnym elementem jest samo uzasadnienie wniosku na likwidację barier architektonicznych lub technicznych w postaci zakupu schodołazu.

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie zakupu schodołazu?

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON powinno jednoznacznie wskazywać, że likwidacja barier architektonicznych lub technicznych jest konieczna z uwagi na niepełnosprawność wnioskodawcy. Innymi słowy niepełnosprawność wnioskodawcy jest ściśle związana z koniecznością posiadania schodołazu. Niewątpliwie konieczność posiadania takiego sprzętu będzie związana z niepełnosprawnością ruchową. Niepełnosprawność ruchowa na orzeczeniu o niepełnosprawności jest oznaczona kodem 05-R. Niepełnosprawność ruchowa może być także związana z problemami neurologicznymi oznaczonymi kodami niepełnosprawności 10-N. W takich przypadkach konieczność posiadania można wyinterpretować z samego orzeczenia o niepełnosprawności. Nie zawsze jest to jednak oczywiste dla urzędnika rozpoznającego wniosek o dofinansowanie. Dlatego też z daleko idącej ostrożności, zalecamy dołączenie do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia lekarskiego, w którym wskazane będzie, że ze względu na niepełnosprawność oraz istniejące bariery techniczne bądź architektoniczne zaleca się posiadanie schodołazu. Takie zaświadczenie ucina wszelkie urzędnicze wątpliwości. W załączeniu przesyłamy link do pobrania wzór zaświadczenie lekarskiego z zaleceniem zakupu – potrzebne jest jedynie w przypadku braku na orzeczeniu kodów niepełnosprawności 05-R oraz 10-N (wzór do pobrania). Zaświadczenie takie nie wymaga, aby zostało wystawione przez lekarza specjalistę.

schodołazy dofinansowanie

Dofinansowanie nawet do 95% wartości zakupu!

Dofinansowanie do zakupu może sięgać nawet 95% jego wartości i nie jest to nierealny procent. Górną granicą dofinansowania jest piętnastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. Niestety, ustawa oraz rozporządzenie nie przewidują dolnej granicy dofinansowania. Oznacza to, że może się zdarzyć, że dofinansowanie może być niższe niż 95% wartości zakupu. W każdym przypadku warto jednak wnioskować o maksymalną wysokość dofinansowania.

Rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier musi mieć formę decyzji administracyjnej!

Obojętnie czy organ udzieli lub odmówi udzielenia dofinansowania rozstrzygnięcie musi mieć formę decyzji administracyjnej. Podstawowym prawem obywatelskim jest możliwość zakwestionowania rozstrzygnięcia organu władzy publicznej, w co najmniej dwuinstancyjnym postępowaniu administracyjnym. Rozstrzygnięcia organów podlegają również kontroli sądowoadministracyjnej dokonywanej przez wojewódzkie sądy administracyjne. Należy z całą stanowczością przeciwstawiać się strusiej polityce chowania głowy w piasek przez organy władzy publicznej, która polega na unikaniu w formy decyzji administracyjnej. Wielokrotnie zdarzało się i że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zamiast pomagać niepełnosprawnym, rzucały im dodatkowe, biurokratyczne i bezprawne kłody pod nogi. To bezprawie polegało właśnie na unikaniu formy decyzji administracyjnej w zakresie rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Zamiast decyzji administracyjnej ze wszystkimi jej konsekwencjami i formą, osoby niepełnosprawne, otrzymywały bliżej nieokreślone pismo, nie mające formy decyzji administracyjnej li tylko informujące o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Pisma takie nie zawierały nawet pouczenia o możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nasza firma z całą stanowczością sprzeciwia się takiemu bezprawiu urzędniczemu. Domagamy się działania zgodnego z prawem i podejmujemy wszelkie prawem przewidziane środki dyscyplinujące organy do procedowania zgodnego z prawem.

Co w przypadku decyzji odmownej?

Negatywne rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych lub technicznych można skarżyć przez złożenie odwołania. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał zaskarżoną decyzję, to jest Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu. Obowiązek wydania decyzji administracyjnej w zakresie rozstrzygnięcia wynika wprost z prawa a potwierdzone zostało jednolitą linią orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych. Jest to niezbywalne prawo osoby niepełnosprawnej.

Kiedy posiadanie schodołazu jest konieczne?

W sytuacji kiedy istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów. Gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje na wyższym piętrze. Nawet w sytuacji, gdy budynku mieszkalnym jest winda posiadanie schodołazu jest wskazane ze względu bezpieczeństwa. W przypadku pożaru lub awarii windy osoba niepełnosprawna zostanie uwięziona we własnym mieszkaniu.

Przetestuj nieodpłatnie

Wybór właściwego schodołazu powiem być przemyślany a najlepiej przetestowany. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami którzy pozwolą wybrać, dobrać Państwu oraz nieodpłatnie przetestować najbardziej odpowiedni model.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium