Blog kategorie

Łóżka rehabilitacyjne z 🚚 DARMOWĄ DOSTAWĄ 🚚 pod budynek.

Wybrane stoły rehabilitacyjne. DOSTARCZAMY Z WNIESIENIEM 🚚

Jesteś jednostką budżetową? Skorzystaj z płatności po dostawie.

Ulga rehabilitacyjna – co można odliczyć?

0
Ulga rehabilitacyjna – co można odliczyć?

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W ramach ulgi rehabilitacyjne odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jakie wydatki można zatem odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Podstawa prawna

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Jakie są dopuszczalne wydatki na cele rehabilitacyjne?

Rodzaje przedmiotowych wydatków określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem, za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 8. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 10. opłacenie tłumacza języka migowego;
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego;
  b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 14. używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  a) na turnusie rehabilitacyjnym;
  b) w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;

Czy inne wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki niewymienione w art. 26 ust. 7a ustawy nie uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy to między innymi kosztów używaniem samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną w celu dojazdu do lekarza, sklepu czy apteki. Jak stanowi bowiem art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku ust. 7a pkt 14 i ust. 7c pkt 3 ustawy, wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) wydatek został faktycznie poniesiony,

b) osoba niepełnosprawna jest zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa,

c) osoba niepełnosprawna jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego,

d) samochód osobowy jest wykorzystywany w związku z koniecznym przewozem osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

e) osoba niepełnosprawna posiada dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków wyłącza z możliwości zastosowania przedmiotowego odliczenia.

Inne środki transportu

Odnosząc się natomiast do przejazdów innymi środkami transportu niż samochód osobowy, w ich przypadku ustawodawca równie precyzyjnie określił, jakiego rodzaju wydatki uprawniają do odliczenia. Co istotne, analogicznie jak w przypadku używania samochodu osobowego, ulga nie przysługuje w związku z dojazdami na zakupy, ale wyłącznie z tytułu odpłatnych przejazdów, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 13 i 15 ustawy.

Wózki inwalidzkie

Co się zaś tyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, przepisy ustawy nie przewidują ulgi z tytułu używania wózka. Pozwalają natomiast pomniejszyć dochód do opodatkowania o wydatki poniesione na jego zakup oraz naprawę.

Katalog odliczeń, jakich podatnicy mogą dokonać na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy, ma bardzo szeroki zakres, co nie oznacza, że obejmuje wszelkie wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu podlegają bowiem wyłącznie te wydatki, które ustawodawca wprost wymienił w art. 26 ust. 7a ustawy. Katalog przedmiotowych wydatków uwzględnia zarówno sytuację osób niepełnosprawnych korzystających z samochodu osobowego, wózka inwalidzkiego czy środków komunikacji publicznej.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium