Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2018

0
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2018

Podstawa prawna

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie wykonawcze jest wydane na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie w całości reguluje kwestię wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Kto wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stosownie do §  2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) przez powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły orzekania do spraw niepełnosprawności. Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności działa niejako jako organ I-ej instancji, natomiast wojewódzki zespół orzekania o niepełnosprawności jako organ II-ej instancji, który rozpatruje odwołania od orzeczeń powiatowego zespołu orzekania ds. niepełnosprawności. Chcąc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności, a w przypadku niezadowolenia z decyzji można złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu orzekania o niepełnosprawności. 

Kto wchodzi w skład powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności?

Ta kwestia jest uregulowana w §  18.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Tak więc, członkami powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności są: przewodniczący; sekretarz; lekarze; psycholodzy; pedagodzy; doradcy zawodowi; pracownicy socjalni. Przewodniczącego powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta (prezydent miasta), a przewodniczącego wojewódzkiego zespołu - wojewoda. Członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu, a członków wojewódzkiego zespołu - wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu.

Jakie wymagania muszą spełnić członkowie powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności?

Z kolei kwestia wymogów jakie muszą spełnić członkowie powiatowego (jak również wojewódzkiego) zespołu orzekania o niepełnosprawności reguluje §  21. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Tak więc, członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) przewodniczący zespołu - winien mieć ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne;

2) sekretarz - ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

3) lekarz: powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację co najmniej I-ego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

4)psycholog - ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia;

5) pedagog - ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika;

6) doradca zawodowy - ukończone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;

7) pracownik socjalny - kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej.

Nadto, wszyscy członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu są obowiązani odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27, i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem. Wskazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące w zakresie - kogo można spodziewać się na komisji.

Jakie są składy zespołów orzekania o niepełnosprawności?

Powyżej zostały przedstawione ogólne wymagania całego powiatowego zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności. Nie oznacza to jednak, że w przypadku orzekania o niepełnosprawności badania dokonuje cały zespół, czy też orzeczenie wydawane jest przez cały zespół. Wymagania odnośnie składów orzekających, zgodnie z §  7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wyglądają następująco:

a) Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, ( tj. niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia oraz stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia) rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający

b) Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 (wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 iart. 62 ustawy, zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień"), rozpatruje jednoosobowo lekarz - członek powiatowego zespołu.

Stosownie natomiast do §  19. ust 2. ww. rozporządzenia Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

Jaką formę powinien mieć wniosek o orzeczenie niepełnosprawności?

Rozporządzenie nie przewiduje konkretnej formy wniosku. Nie zawiera również żadnego wiążącego formularza. Oznacza to, że w tym zakresie zastosowanie będzie miała ogólna procedura administracyjna określona w k.p.a. (kodeksie postępowania administracyjnego). Innymi słowy wystarczająca jest zwykła forma zwyczajowego "podania". Powiatowe zespoły orzekania do spraw niepełnosprawności (jak również my) często udostępniają przygotowane wnioski - celem ułatwienia spełnienia wymagań formalnych. Pamiętać jednak należy, iż tego typu formularze to jedynie pomoc, a nie wiążący dokument. Wnioskodawca może złożyć wniosek na formularzu, lub też napisać tradycyjne podanie - istotne jest jedynie aby wniosek spełniał wymagania formalne określone w rozporządzeniu. Każda forma w świetle prawa jest w tym przypadku dopuszczalna.

Co powinien zawierać wniosek o orzeczenie niepełnosprawności?

Stosownie do §  6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia, o niepełnosprawności składany do powiatowego zespołu zawiera:

1) imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;

2) adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

3) numer PESEL lub informację o obywatelstwie w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;

3) określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;

4) dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

5) oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

6) dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Gdzie powinienem złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności? Jaka jest właściwość miejscowa?

Wniosek powinien zostać złożony w miejscu stałego pobytu, którym zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Stosownie natomiast do art. 24. ust. 1. obowiązek meldunkowy polega na obowiązku zameldowania się w miejscu stałego pobytu. Warto przy tym pamiętać, że niewykonanie obowiązku meldunkowego nie jest obłożone żadnymi sankcjami karnymi czy wykroczeniowymi. Zameldowanie jest więc niejako wtórne wobec faktycznego miejsca stałego pobytu. Innymi słowy - wniosek o orzeczenie niepełnosprawności można złożyć do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, który będzie właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu, którym niekoniecznie będzie miejsce zameldowania.

Jakie zaświadczenia lekarskie należy dołączyć do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

Zaświadczenia lekarskie, które należy należy dołączyć do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności, różnią się w przypadku osób, które składają wniosek. Rozróżnienie dotyczy osób które ukończyły lub nie ukończyły 16 roku życia. Tak więc, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

1. Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, bierze się pod uwagę zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

2. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, bierze się pod uwagę zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności

Raz jeszcze podkreślić należy, iż zaświadczenie załączane do wniosku nie może być wydane wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Sporządzenie oceny stanu zdrowia - badanie

Kolejnym etapem przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności jest dokonanie oceny stanu zdrowia. Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności, dysponuje już wnioskiem i dokumentacją medyczną. Ocena stanu zdrowia ma niejako zweryfikować bądź sfalsyfikować dane wskazane we wniosku i wynikające z dokumentacji medycznej. Uregulowania dotyczące wskazanej procedury zawarte są w §  8.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 1. W celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lekarz - przewodniczący składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej, zwaną dalej "oceną".

2. W celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, ocenę sporządza lekarz - członek powiatowego zespołu, na podstawie badania.

3. Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka.

4. W przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu przyczyn wskazanych w ust. 3 i potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku postępowania w sprawie wydania orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Niezgodności zespołu w ocenie stanu zdrowia - rozstrzyga Przewodniczący

Stosownie do § 9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w przypadku niezgodności ocen w składzie orzekającym, co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, rozstrzyga ocena przewodniczącego składu orzekającego. Przypomnieć należy, iż zgodnie z § 19 ust. 2. ww. rozporządzenia przewodniczącym składu orzekającego jest zawsze lekarz - specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej wskazanej we wniosku.

Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności

Standardy dotyczące znacznego stopnia niepełnosprawności zawiera §  29.  1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. We wskazanym paragrafie czytamy, iż standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
 
1) niezdolność do pracy - co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
 
Co należy rozumieć przez całkowitą niezdolność do pracy? Pod uwagę bierze się tzw. kryterium biologiczne (stan organizmu dotkniętego schorzeniami naruszającymi jego sprawność) i ekonomiczne (całkowita utrata zdolności do zarobkowania wykonywaniem pracy). Należy przy tym podkreślić, iż chodzi tu o pracę w normalnych warunkach. Orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym nie stoi na przeszkodzie zachowanie zdolności do pracy w warunkach specjalnie stworzonych dla osoby niepełnosprawnej. Nie ma więc jakichkolwiek przeszkód w ustaleniu całkowitej niezdolności do pracy, mimo zachowania zdolności do prac, które może wykonywać osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudniona w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej. Przesłanka całkowitej niezdolności do pracy odnosi się zatem do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu. 
 
2) konieczność sprawowania opieki - co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
 
3) konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
 
2. Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy.

Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

§  30. Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:
1) czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
2) częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3.

Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Stosownie do §  31. 1. standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:
1) istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
2) ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu.
2. Możliwość kompensacji ograniczeń oznacza wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Czy można się odwoływać?

Od orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności przysługuje, zgodnie z §  16.  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności odwołanie do wojewódzkiego zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności
1. Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
2. Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
3. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

W tym miejscu przypomnieć należy, iż osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup łóżka rehabilitacyjnego (odliczenie kosztów wypożyczenia nie jest możliwe). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą łóżek rehabilitacyjnych.

Nadto, naprowadzamy, iż osoby niepełnosprawne uprawnione są do otrzymania 95% dofinansowania na zakup łózka rehabilitacyjnego - w czym pomagamy przygotowując wniosek i pomagając ze wszelkimi formalnościami. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 12 311 07 36.

Komentarze do wpisu (0)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium